VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

vydané ústavem StaySafe s.r.o.
se sídlem Vladislavova 336/17, Kutná Hora-Vnitřní Město, 284 01 Kutná Hora, IČO: 08978794
(dále jen „Klub“)

1. Klub organizuje tréninkové programy pro fyzické osoby v oblasti sebeobrany (dále jen „kurzy“) a další akce.

2. Registrací na stránkách Klubu, tj. zadáním všech požadovaných informací a výběrem konkrétního kurzu, uzavíráte s Klubem smlouvu o realizaci kurzu, spočívající v účasti na trénincích v termínech, v rozsahu a za cenu, uvedených u příslušného kurzu na stránkách Klubu.

3. Registrací do kurzu potvrzujete, že jste se seznámili s podmínkami zpracování vašich osobních údajů, uvedenými při registraci a také v přiloženém PDF dokumentu.

4. Registrací do Programu prohlašujete, že jste starší 16 let. Jste-li mladší, kontaktuje nás, prosím, na e-mailové adrese info@respektgym.cz s cílem zajistit, že Vaši účast odsouhlasil rovněž Váš zákonný zástupce.

5. Máte-li zájem o registraci jako právnická osoba, kontaktujte nás, prosím, na e-mailové adrese  info@respektgym.cz s cílem dojednat individuální podmínky realizace Programu.

6. Registrací do kurzu přijímáte následující povinnosti:
 – Nejpozději před začátkem prvního tréninku uhradit cenu Programu na stanovené období.
 – Nejpozději před začátkem prvního tréninku se zúčastnit informačního setkání ohledně bezpečnostních pravidel Programu Respektovat v rámci kurzů i dalších akcí klubu pokyny instruktora.
 – Vždy uvádět úplné, pravdivé a aktuální informace a v případě změn bezodkladně hlásit tyto změny Klubu

7. Svou registrací rovněž potvrzujete, že se účastníte vybraného kurzu, vedeného našimi instruktory, konaného v České republice, dobrovolně a na vlastní nebezpečí a že jste byli seznámeni s aktuálními platnými cenami za kurz a podmínkami jejich úhrad, uvedenými na stránce respektgym.cz, a souhlasíte s nimi.

8. Současně potvrzujete, že rozumíte fyzické i psychické náročnosti tohoto kurzu a že jste zdravotně plně způsobilí k účasti na označeném kurzu a nejsou Vám známa žádná jiná omezení, která by mohla bránit mé účasti na tomto kurzu. V případě nejasností nás, prosím, před registrací kontaktujte za účelem získat více informací.

9. Registrací dále potvrzujete, že se účastníte kurzu výlučně na vlastní odpovědnost, tj. instruktoři a organizátoři kurzu nenesou odpovědnost za újmu na zdraví Vaší osoby, která by mohla vzniknout při účasti na kurzu, nad rámec odpovědnosti vyplývající z donucujících ustanovení právních předpisů. Jste povinni počínat si obezřetně, s přihlédnutím k Vašemu aktuálnímu i dlouhodobému stavu, odpovídáte za případnou škodu na zdraví, resp. škodu, kterou byste způsobili dalším účastníkům kurzu, resp. na zařízení v areálu, kde je kurz pořádán.

10. Berete na vědomí, že Vám Klub doporučil uzavření pojištění pro případ úrazu, resp. pro případ způsobení škody jiné osobě nebo na cizím majetku.

11. V případě porušení kterékoliv povinnosti uvedené v těchto podmínkách má Klub právo vyloučit Vás z kurzu bez nároku na vrácení již zaplacené ceny za Program.