Zásady ochrany osobních údajů

Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je StaySafe s.r.o., IČ: 08978794, se sídlem Vladislavova 336/17, 284 01 Kutná Hora (dále jen: „správce“).

Osobními údaji, které jsou návštěvníkem stránky https://respektgym.cz s jeho souhlasem správci poskytovány, se rozumí: jméno a příjmení, email a mobilní telefonní číslo. U dětí také věk, jméno a příjmení dítěte.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Registrační formulář, účast na kurzech a užití obrazových a audiovizuálních záznamů

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás vždy prioritou. Požadujeme od Vás pouze výše uvedené osobní údaje, které nám poskytujete po udělení Vašeho souhlasu při vyplňování registračního formuláře na našich stránkách, a zpracováváme je k plnění Vámi objednané služby. Tyto osobní údaje jsou pro plnění smlouvy / služby nezbytné. 

Přístup k Vašim osobním údajům od Vás získáváme okamžikem odeslání registračního formuláře. Pro rozsah osobních údajů, které zpracováváme, je vždy určující, co sami do registračního formuláře vyplníte. 

Nad rámec uvedených osobních údajů můžeme rovněž pořizovat obrazové či audiovizuální záznamy z probíhajících kurzů a dalších akcí organizovaných naším klubem StaySafe s.r.o. pro účely prezentace našeho klubu a jeho činnosti. Svou účastí na kurzech a dalších akcích tak vyjadřujete souhlas s tímto užitím uvedených záznamů ve smyslu ustanovení § 84 a násl. občanského zákoníku, a to na dobu 10 let. Dovolujeme si Vás upozornit, že ve smyslu ustanovení § 87 odst. 2 občanského zákoníku platí: „Bylo-li svolení udělené na určitou dobu odvoláno, aniž to odůvodňuje podstatná změna okolností nebo jiný rozumný důvod, nahradí odvolávající škodu z toho vzniklou osobě, které svolené udělil.“

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 • plnění smlouvy/služeb mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Účelem zpracování osobních údajů je:

 • plnění služeb a výkon práv a povinností vyplývajících ze vztahu mezi Vámi a správcem; jedná se o osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné poskytnutí služby (účast na kurzech) (jméno a příjmení, email a mobilní telefonní číslo), bez poskytnutí osobních údajů není možné poskytnout služby. Právním základem, který nás opravňuje ke zpracování uvedených osobních údajů, je splnění smlouvy, kterou jsme spolu uzavřeli při Vaší registraci na naše stránky. Uvedené osobní údaje zpracováváme pro tento účel po dobu existence Vaší účasti na kurzech,
 • pořizování obrazových a audiovizuálních záznamů z tréninků, které užíváme za účelem prezentace našeho klubu a jeho činnosti. Právním základem je náš oprávněný zájem na propagaci našich výrobků a služeb. Uvedené osobní údaje zpracováváme pro tento účel po dobu 10 let ode dne pořízení záznamu. Dovolujeme si Vás upozornit, že ve smyslu čl. 11 GDPR nemůžeme zaručit, že budeme schopni identifikovat konkrétní osobu uvedenou na příslušném záznamu – v případě Vašeho zájmu o odstranění příslušného záznamu tak můžeme požadovat Vaši identifikaci s cílem zjistit řádné nakládání s osobními údaji všech subjektů údajů. V případě, že kterýkoliv záznam budete vnímat negativně, zašlete nám prosím námitku se zpracováním v souladu k pravidly, popsanými níže. Vždy budeme postupovat tak, abychom v maximální možné míře šetřili Vaše práva a oprávněné zájmy. 
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit v přiměřeném rozsahu. Zákonným důvodem zpracování je v tomto případě sledování oprávněného zájmu správce na šíření informací o své nabídce služeb. Osobní údaje (jméno a email) budou zpracovávány a uchovávány automatizovaným způsobem v elektronické nebo písemné podobě na serveru poskytovatele našeho emailového klienta Mailchimp. Zasílání marketingových sdělení můžete kdykoli ukončit kliknutím na odkaz v patičce kteréhokoliv emailu, který od nás dostanete, anebo tím, že nás kontaktujete na info@respektgym.cz.
 • V prostorách tělocvičny vyjma toalet a šaten a recepce jsou instalovány kamery bez záznamu, jejichž přenos lze sledovat na obrazovce v recepci a nebo ve speciální aplikaci na mobilním telefonu, kamž přístup sdělí Klub jen oprávněným, zejména zákonným zástupcům cvičících dětí. Účelem kamerového systému je hlavně bezpečnost a dohled zákonných zástupců.
 • Vaše osobní údaje mohou být dále zpracovávány za účelem plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem, zejména při vedení účetnictví a zjišťování a placení daní. Zákonným důvodem zpracování je tak jejich nezbytnost pro splnění právních povinností, které se na správce vztahují.
 • Správce na svých webových stránkách používá cookies a službu Google Analytics od společnosti Google Inc. za účelem webové analýzy. Informace o Vašem používání této webové stránky, kterou generuje cookie (včetně vaší IP adresy), budou převedeny na server Google v USA a tam budou uloženy. Google tyto informace použije k vyhodnocení Vašeho užívání webové stránky, k přípravě zprávy o aktivitách na webových stránkách pro operátory webových stránek a k poskytování dalších služeb týkajících se užívání webových stránek a internetu.  Google také případně předá takové informace třetím stranám, za předpokladu, že je to ze zákona nezbytné, a v rozsahu, v jakém tyto třetí strany takové údaje zpracovávají jménem Google. Google v žádném případě nespojí Vaši IP adresu s jinými údaji ukládanými u Google. Google Inc. je certifikovaný podle Úmluvy mezi EU a USA o ochraně soukromí. Nastavení cookies můžete znemožnit příslušným nastavením ve vašem prohlížeči; avšak upozorňujeme, že v tomto případě možná nebudete moci plně využít všechny funkce této webové stránky. Můžete také znemožnit Google získávání shromážděných údajů a zpracovávání těchto údajů stažením a instalováním příslušného modulu prohlížeče.
 • Správce na svých webových stránkách používá plugin Events Manager  za účelem přihlašování uživatelů na správcem pořádané akce. Plugin pomocí služeb Google vytváří mapy a zajišťuje automatické doplňování při vyhledávání akce podle polohy, přičemž mohou být shromažďována data prostřednictvím Vašeho prohlížeče v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Google. Dále plugin shromažďuje a ukládá informace, které jste nám poskytli vyplněním formuláře a přihlášením na danou akci, za účelem rezervace Vašich míst a vedení záznamů o Vaší účasti. Plugin může využívat soubory cookies k dočasnému uložení informací o probíhající rezervaci, jakož i chybových / potvrzovacích zpráv při odesílání nebo správě akcí a míst.

Principy, zásady a postupy zpracování osobních údajů

Při zpracování Vašich osobních údajů dodržujeme následující zásady a postupy:

 • ochrana Vašich osobních údajů je pro nás největší prioritou a chráníme je tak, aby nedošlo k jejich neoprávněnému užití nebo zpřístupnění osobám, které nejsou oprávněny je zpracovávat, případně aby nedošlo k jinému porušení zabezpečení Vašich osobních údajů,
 • Vaše osobní údaje s nikým, kromě níže uvedených třetích stran, nesdílíme,
 • Vaše osobní údaje nikdy nezveřejňujeme, pokud jste nám k tomu sami neudělili souhlas, 
 • pokud by i přes veškerou naši snahu došlo k porušení zabezpečení Vašich osobních údajů a mohlo to mít vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, neprodleně o tom budete informováni na Váš email. 

Vkládání komentářů

Jako návštěvník máte možnost přidávat komentář na tento web, při tom jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři pro komentář, dále IP adresa návštěvníka a řetězec user agent definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu.

Službě Gravatar může být poskytnut anonymní řetězec vytvořený z vaší emailové adresy (nazývaný také hash), díky kterému lze určit jestli tuto službu používáte. Zásady ochrany osobních údajů služby Gravatar jsou k dispozici zde: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vašeho komentáře je váš profilový obrázek viditelný pro veřejnost v kontextu vašeho komentáře.

Jak dlouho osobní údaje uchováváme?

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu 10 (deseti) let od jejich získání, ledaže po skončení této doby dosud trvají účinky práv a povinností ze smlouvy nebo povinnost archivovat údaje podle příslušných obecně závazných právních předpisů.

Pokud návštěvníci přidají komentář, komentář a jeho metadata budou uchovávána po dobu neurčitou. Údaje jsou uchovávány za účelem automatického rozpoznání a schválení všech následných komentářů, místo jejich držení ve frontě moderování.

Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu v členské sekci (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

S kým sdílíme Vaše údaje?

 • Příjemci osobních údajů mohou být osoby podílející se na dodání služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, zajišťující služby provozování softwaru a ukládání dat a další související služby a zajišťující marketingové služby.
 • Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.
 • S výjimkou služeb Google Analytics, Mailchimp a Events Manager (viz čl.výše) nemá správce v úmyslu předat Vaše osobní údaje do země mimo EU nebo mezinárodní organizaci.
 • Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí.

Jaké máte práva?

Pokud máte na tomto webu účet, vyplňovali jste registrační formulář nebo jste zde přidali komentáře, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Za podmínek stanovených v GDPR máte:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů a požádat o odstranění všech poskytnutých osobních údajů elektronicky na emailové adrese: info@respektgym.cz

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

Kontaktní údaje správce:

Adresa: Vladislavova 336/17, 284 01 Kutná Hora

Email: info@respektgym.cz

Tel: 721 143 141

Pověřenec na ochranu osobních údajů nebyl správcem jmenován.